Cocana

Cocana

Účinná látka:

mazľavé draselné kokosové mydlo

Iný prípravok zvyšujúci odolnosť rastlín voči chorobám

1 hrozno2 jablka 93- ilustr pšenica

Pôsobenie:

Prostriedok sa používa pri extrémne silnom napadnutí viniča múčnatkou, keď už nie je možné problém riešiť bežnými preventívnymi prostriedkami. Pri pestovaní jadrového ovocia Cocana spôsobí na zníženie citlivosti plodov voči hubovým chorobám a podporuje ich vzhľad a taktiež obmedzuje napadnutie hrdzavitosťou. V poľnej výrobe sa využíva proti múčnatke na likvidáciu kohútika pestrého v pšenici a v jačmeni.

Oblasť použitia:

Vinič – odstránenie silného napadnutia múčnatkou

Jadroviny – zníženie citlivosti plodov voči hubovým chorobám, škodcom, pozitívne účinky vzhľadu plodov

Pšenica, jačmeň – zníženie napadnutia s kohútikom pestrým odstránenie silného napadnutia múčnatkou

Spôsob aplikácie:

  • jadroviny: pravidelne

    v období po odkvitnutí v intervale 2-3 týždne do doby 14 dní pred zberom

  • po objavení škodlivého činiteľa

  • aplikovať pod

    vysokým tlakom vo vysokej dávke vody, aby došlo k umytiu mycélií patogéna

  • následne po tomto ošetrení sa vykonajú štandardné ošetrenia bežnými preventívnymi prípravkami

Dávka: pri silnom napadnutí viniča 15-20 l.ha-1,jadroviny 0,7 % (3-4 l.ha-1), poľná výroba 1%

Ochranná lehota: 0 dní

Miešateľnosť:

prípravok Cocana nie je možné miešať s Biobitom, Madexom a prípravkom Myco-Sin VIN. Je možné miešať s prípravkom VitiSan. viď: tab. miešateľnosti

Skladovanie: 5 rokov v suchej a chladnej miestnosti pri t 5-20 °C.

Balenie: 200ml, 500ml

Download