Bogár s.r.o.

Veľkoobchod záhradkárskych potrieb

Spintor

  1. SpinTor

Prírodný insekticídny prípravok

 

Pôsobenie:

SpinTor obsahuje účinnú látku spinosad, inak prírodný produkt získaný fermentačnou činnosťou baktérii Saccharopolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. SpinTor pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vyznačuje sa novým mechanizmom pôsobenia. Do teraz nebola preukázaná rezistencia škodcov k prípravku SpinTor a ani krížová rezistencia s inými účinnými látkami. SpinTor pôsobí požerovo a taktiež kontaktne. K uhynutiu škodcov dochádza po niekoľkých hodinách.

Odporučenie k aplikácií:

Pri aplikácií je treba sa vyvarovať priamemu kontaktu roztoku s včelami. Prípravok je úplne vylúčený z použitia v ochrannom pásme druhého stupňa zdrojov povrchovej vody pri aplikácií na jablone taktiež vinohradu a zeleniny. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržte neošetrené ochranné pásmo 3 m vo vinohradoch a 5 m u jabloní vzhľadom k povrchovej vode. Prípravok SpinTor vykazuje vysokú toxicitu proti necieľovým článkonožcom. V ekologickom poľnohospodárstve je potreba začleniť ho do systému ochrany tak aby, nebola narušená stabilita ekosystému. To znamená, že hlavne bodové a lokálne aplikácie a aplikácie v bode nižšieho výskytu necieľových organizmov.

Aplikácia:

Jabloň – proti obaľovaču jablčnému, obaľovaču šupkovému v dávke 0,6 l/ha

Vinohrady – proti obalovačom v dávke 0,2 – 0,3 l/ha

Hlávková zelenina – proti more bavlníkovej v dávke 0,3 – 0,4 l/ha

Brokolica – proti húseniciam motýľov v dávke 0,4 l/ha

Pór a cibuľa – proti molici záhradnej v dávke 0,4 l/ha

Paprika, paradajky – proti molici západnej v dávke 0,04 % pri 500 – 1 000 l/ha

Zemiaky – proti pásavke zemiakovej v dávke 0,15 l/ha

Skladovateľnosť:

Pri dodržaní podmienok skladovania v organických neotvorených a neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Balenie: 6ml,25ml

Download